Čl. I

VŠEOBECNÝ ÚVOD

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú:
 • práva a povinnosti obchodnej spoločnosti EKASOL s. r. o. so sídlom 072 31 Vinné 3662, IČO: 52 377 547, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. v oddiely: Sro, vložke číslo: 46293/V (ďalej len „poskytovateľ“) a užívateľov (fyzické a právnické osoby) a
 • podmienky poskytovania služieb, a to vo forme tréningov a seminárov.
 1. Pre účely týchto VOP je pojem „ tréning, seminár “ zadefinovaný nasledovne:
 • „tréning, seminár“- ide o aktivity spojené so vzdelávaním, sústredené na špecifický predmet vzdelávania, pričom účastníci (užívatelia) počúvajú prednášajúceho lektora. Sústreďujú sa na špecifický predmet vzdelávania. Účastníci nemajú len pasívnu úlohu, pretože diskusia je významnou súčasťou týchto podujatí. S ohľadom na použitie diskusných metód ide o panelovú diskusiu, diskusiu za okrúhlym stolom, skupinovú diskusiu a skupinové interview.

 

Čl. II

PREDZMLUVNÉ A ZMLUVNÉ VZŤAHY

 1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi konkrétne služby na základe zmluvy uzavretej podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzavretá zaplatením kúpnej ceny užívateľom .
 • zaplatením predfaktúry vystavenej poskytovateľom, a to na základe prihlášky užívateľa (predzmluvný vzťah).
 • zaplatením kúpnej ceny priamo na mieste bankovou službou, pokiaľ to umožní kapacita konkrétneho tréningu, seminára .
 1. Uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom podľa bodu 2. tohto článku sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.

 

Čl. III

CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

 1. Zaplatená kúpna cena je cena za užívateľom uvádzaný počet účastníkov pre zvolený tréning, seminár a pre zvolený počet tréningov, seminárov.
 2. Cena je stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa prístupného na jeho webovom sídle www.crtytvare.sk, a to ku každému konkrétnemu tréningu, semináru.
 3. Predfaktúra vystavená poskytovateľom na základe prihlášky bude poslaná užívateľovi na ním udanú mailovú adresu najneskôr do 24 hodín od podania prihlášky.
 4. Po úhrade ceny vystaví poskytovateľ užívateľovi konečnú faktúru a doručí ju užívateľovi elektronickou formou, ktorú zadá užívateľ .
 5. Úhradou kúpnej ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.
 6. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenu z dôvodu zmeny termínu a/ alebo miesta konania a/ alebo z dôvodu zabezpečenia adekvátnej náhrady lektora v prípade indispozície pôvodne uvedeného lektora.
 7. Zmena ceny bude užívateľom oznámená elektronicky jej zverejnením na webovom sídle poskytovateľa www.crtytvare.sk a zároveň prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa (dotknutého užívateľa).
 8. Dotknutý užívateľ (taký, ktorého sa zmena ceny týka) má právo od zmluvy s poskytovateľom odstúpiť, a to písomne formou doporučeného listu (adresovaného na sídlo poskytovateľa: 072 31 Vinné 3662) alebo mailom (na mailovú adresu info@crtytvare.sk) najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia „oznámenia dotknutého užívateľa o odstúpení od zmluvy v dôsledku nesúhlasu so zmenami- zmena ceny“ na adresu poskytovateľa (poštovú alebo mailovú). Pri takomto odstúpení sa užívateľovi vráti celá uhradená cena, samozrejme za predpokladu, že ešte neboli poskytnuté služby (neprebehol seminár, na ktorom sa dotknutý užívateľ zúčastnil).

 

Čl. IV

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Užívateľ je povinný:
 • počas tréningu, seminára riadiť sa pokynmi poskytovateľa;
 • poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pre riadne zabezpečenie konkrétneho tréningu, seminára.
 1. Užívateľ je povinný užívať služby v súlade s týmito VOP, platnými právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa.
 2. Porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa k okamžitému prerušeniu poskytovania služieb a/alebo zastaveniu poskytovania služieb voči konkrétnemu užívateľovi. Ak bude zastavené poskytovanie služby, končí momentom takéhoto zastavenia automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom ako aj jeho registrácia (ak ide o registrovaného užívateľa), pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. Oznámenie o tejto skutočnosti preukázateľne pošle poskytovateľ bez zbytočného odkladu užívateľovi v písomnej forme na známu mailovú adresu užívateľa a zároveň najneskôr do 5 pracovných dní to potvrdí v písomnej forme.
 3. Užívateľ je povinný pri registrácii uviesť pravdivé a správne údaje a oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny poskytnutých údajov (mailom na adresu info@crtytvare.sk alebo písomne na adresu sídla poskytovateľa: 072 31 Vinné 3662). V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa.
 4. Poskytovateľ je povinný:
 • poskytovať aktuálne informácie o seminároch, ako i oznamovať zmeny súvisiace s konkrétnym uhradeným tréningom, seminárom priamo dotknutým užívateľom podľa týchto VOP,
 • vrátiť užívateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté služby podľa týchto VOP.
 1. Poskytovateľ má právo zasahovať do služieb a týchto VOP. Zmeny poskytovania služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na webovom sídle poskytovateľa www.crtytvare.sk a/alebo prostredníctvom emailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa (dotknutého užívateľa).
 2. Ak užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách výslovne nevyjadrí svoj nesúhlas (doporučeným listom na adresu sídla poskytovateľa alebo mailom na adresu info@crtytvare.sk) s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
 3. V nadväznosti na bod 7. dotknutý užívateľ (taký, ktorého sa zmeny týkajú) má právo od zmluvy s poskytovateľom odstúpiť, a to písomne formou doporučeného listu (adresovaného na sídlo poskytovateľa: 072 31 Vinné 3662 ) alebo mailom (na mailovú adresu info@crtytvare.sk) najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia „oznámenia dotknutého užívateľa o odstúpení od zmluvy v dôsledku nesúhlasu so zmenami“ na adresu poskytovateľa (poštovú alebo mailovú). Pri takomto odstúpení sa užívateľovi vráti celá uhradená cena, samozrejme za predpokladu, že ešte neboli poskytnuté služby (neprebehol tréning, seminár, na ktorom sa dotknutý užívateľ zúčastnil).

 

Čl. V

ZMENA SLUŽIEB

 1. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovateľovi zabezpečiť tréning, seminár, alebo lektora podľa uzavretej zmluvy, je poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu dotknutému užívateľovi na ním uvedenú mailovú adresu.
 2. Zmena v nadväznosti na bod 1. tohto článku bude užívateľom oznámená elektronicky jej zverejnením na webovom sídle poskytovateľa www.crtytvare.sk a zároveň prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa (dotknutého užívateľa).
 3. Dotknutý užívateľ (taký, ktorého sa zmena týka) má právo od zmluvy s poskytovateľom odstúpiť, a to písomne formou doporučeného listu (adresovaného na sídlo poskytovateľa: 072 31 Vinné 3662) alebo mailom (na mailovú adresu info@crtytvare.sk) najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia „oznámenia dotknutého užívateľa o odstúpení od zmluvy v dôsledku nesúhlasu so zmenami“ na adresu poskytovateľa (poštovú alebo mailovú). Pri takomto odstúpení sa užívateľovi vráti celá uhradená cena, samozrejme za predpokladu, že ešte neboli poskytnuté služby (neprebehol tréning, seminár, na ktorom sa dotknutý užívateľ zúčastnil).
 4. V nadväznosti na bod 1. tohto článku poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť tréning, seminár v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho vzdelávacieho podujatia. Zrušenie bude užívateľom oznámené elektronicky zverejnením na webovom sídle poskytovateľa www.crtytvare.sk a zároveň prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa (dotknutého užívateľa). Oznámenie o zrušení zašle poskytovateľ dotknutým užívateľom najneskôr dva pracovné dni pred termínom začatia tréningu, seminára.
 5. Pri zrušení tréningu, seminára zo strany poskytovateľa bude všetkým užívateľom celá uhradená cena obratom vrátená na ich účet.

 

Čl. VI

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ODSTUPNÉ

 1. Užívateľ má právo i bez existencie dôvodov uvedených v týchto VOP kedykoľvek pred začatím tréningu, seminára od zmluvy odstúpiť, a to oznámením (zaslaným na mailovú adresu poskytovateľa info@crtytvare.sk alebo na adresu sídla: 072 31 Vinné 3662), ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi. Pri odstúpení od zmluvy je užívateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné odstupné (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu):
 • 0 % z ceny tréningu, seminára, ak užívateľ odstúpi od zmluvy najneskôr 5 pracovné dni pred termínom začatia tréningu, seminára.  Poskytovateľ vystaví užívateľovi faktúru, na ktorej bude uvedená výška zaplatenej ceny  a  vrátenej zálohy užívateľovi.
 • vo výške 100% z ceny školenia, ak užívateľ odstúpi od zmluvy 4 pracovné dni a menej pred termínom začatia tréningu, seminára. Poskytovateľ vystaví užívateľovi faktúru, na ktorej bude uvedená výška zaplatenej ceny.
 1. V prípade, že užívateľ alebo osoby, v prospech ktorých užívateľ tréning, seminár uhradil, sa nezúčastnia tréningu, seminára z akéhokoľvek dôvodu, nemá užívateľ nárok na vrátenie ceny za tréning,seminár. Poskytovateľ vystaví užívateľovi faktúru, na ktorej bude uvedená výška zaplatenej ceny.

 

Čl. VII

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB JEDNOTLIVCOV

 1. Osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov sú spracúvané poskytovateľom v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”).
 2. Užívateľ uvádza v prihláške pre poskytovateľa nasledovné osobné údaje: titul, meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, názov spoločnosti, IČO, IČ DPH, DIČ a to za účelom fakturácie na základe zmluvy.
 3. Užívateľ je povinný vyššie uvedené osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o ich zmene (na mailovú adresu poskytovateľa info@crtytvare.sk alebo na adresu sídla: 072 31 Vinné 3662).
 4. Tretím stranám poskytovateľ poskytne spracúvané osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či súdneho konania). Poskytovateľ osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov nesprístupňuje, nezverejňuje ani nevykonáva ich cezhraničný prenos.
 5. Osobné údaje bude poskytovateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom a v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 6. V prípade, ak sa užívateľ domnieva, že poskytovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, môže požiadať poskytovateľa o vysvetlenie, príp. odstránenie závadného stavu.
 7. Na základe zákona o ochrane osobných údajov má fyzická osoba jednotlivec ako dotknutá osoba právo okrem iného žiadať (písomne na adrese: 072 31 Vinné 3662 , mailom na adrese Info@crtytvare.sk) o opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, ďalej o informácie o zozname osobných údajov, ktoré o nej poskytovateľ spracúva. Práva dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. uvedeného zákona.

 

Čl. VIII

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VADY A ZA ŠKODY

 1. Poskytovateľ prehlasuje, že:
 • ním poskytované služby poskytuje bez právnych vád, teda je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva,
 • zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k zaplateným službám podľa VOP.
 1. Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo zastavenia poskytovania služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť však poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania služby z dôvodu porušenia VOP zo strany užívateľa (čl. IV. bod 3 týchto VOP).
 2. Obsah tréningov, seminárov má len informatívny charakter. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postupom užívateľa alebo tretích osôb na ich základe.

 

Čl. IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Aktuálne VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti novších VOP.
 3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na webovom sídle poskytovateľa www.crtytvare.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa:

072 31 Vinné 3662

 1. Spory medzi zmluvnými stranami sa budú v prvom rade riešiť vzájomnou dohodou a až následne, ak nedôjde k dohode, pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
 2. Akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne vo forme doporučeného listu (adresovaného na sídlo poskytovateľa: 072 31 Vinné 3662) alebo mailovou správou (na mailovú adresu info@crtytvare.sk) najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa ukončenia absolvovaného seminára. O priebehu a vybavení reklamácie bude spotrebiteľ informovaný písomne, formou listu alebo mailovou správou (spôsobom, ktorým reklamáciu uplatnil). Reklamáciu nie je možné uplatniť bez udania dôvodu.

Podmienky aktuálne od 1. 9. 2020